تولید ۶۰۰ هزار تن پیاز مازاد در سال جاری

تولید ۶۰۰ هزار تن پیاز مازاد در سال جاری
29 خرداد 1400 دهقان مارکت

 

 

بنا به گزارش ایلنا، رامین گیلاشاهی از اوضاع نامساعد کشاورزان پیازکار در برخی از مناطق جنوبی کشور گفت متاسفانه نبود برنامه در سال جاری کشاورزان را با تولید مازاد ۶۰۰ هزار تنی پیاز مواجه کرد. این تولید بیش از حد به دلیل نبود زیر ساخت های انبارداری، کشاورزان را با زیان های بیش از حد روبه رو کرد.

گیلاشاهی تصریح کرد رقم کشت شده این محصول در برخی مناطق از لحاظ کیفی در کمترین حد خود بوده است، به همین‌خاطر روند فساد پذیری سریع تر رخ داد .

تولید مازاد و فساد محصول باعث افت قیمت پیاز در بازار شد و کشاورزان را متضرر کرد.

وی در ادامه بیان داشت سازمان تعاونی روستایی با هدف حمایت از کشاورزان ۶۹ هزار تن پیاز را تا اردیبهشت سال جاری به صورت تضمینی خرید.

این رویداد باعث متعادل سازی قیمت در بازار و جلوگیری از زیان دهی کشاورزان شد.