ساخت پهپاد کشاورزی در مرکز رشد دانشگاه شریف

ساخت پهپاد کشاورزی در مرکز رشد دانشگاه شریف
24 دی 1399 دهقان مارکت

 ساخت پهپاد کشاورزی در مرکز رشد دانشگاه شریف

پشتیبانی تحقیقاتی آزمایشگاه های مستقر در دانشگاه شریف و تعامل با پژوهشکده های کشاورزی در یک کشور مستقر در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شریف منجر به خلاقیت هایی در رفع نیاز کشاورزان شده است.

 

به گزارش خبرنگار فناوری گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صد وسیما؛ استفاده از این فناوری مزایایی دارد از جمله در خیلی از فصل های گرم به علت اینکه تبخیر محلول زیاد است مخصوصا خوزستان نمی شود محلول پاشی را در روز انجام داد ولی این پرنده می تواند به راحتی در شب عملیات سمپاشی را انجام دهد و دوم اینکه می تواند سم پاشی را با سرعت حرکت خود تنظیم کند و این باعث می شود که محلول پاشی به صورت یکنواخت در تمام زمین اتفاق بیفتد.

پشتیبانی تحقیقاتی آزمایشگاه های مستقر در دانشگاه شریف و تعامل با پژوهشکده های کشاورزی در یک کشور مستقر در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شریف منجر به خلاقیت هایی در رفع نیاز کشاورزان شده است.