صادرات کیوی گیلان

صادرات کیوی گیلان
18 اردیبهشت 1400 دهقان مارکت

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : میوه کیوی در بازارهای داخلی و خارجی در ایجاد اشتغال و ارز آوری نقش مهمی را دارد.

بنا به گزارشات سالانه بیش از ۱۸۰ هزار تن از ۶۷۰۰ هکتار باغات کیوی برداشت می شود که از این میزان بیش از ۵۰ درصد محصول تولید شده به کشورهای آذربایجان ، روسیه ، هند، گرجستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

بسته بندی کیوی در کارتن یا سبد در یک ردیف با شانه ۳ تا ۴ کیلوگرم و دو ردیفه ۵ تا ۸ کیلوگرم انجام می شود در صورتی که از کارتن استفاده شود بین ۵.۱ تا ۲ کیلوگرم محصول بسته بندی می گرد.